PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ / PRÁVO NA VÝMAZ - gdpr-eu.sk

PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ / PRÁVO NA VÝMAZ

Jednotlivci majú právo na to, aby ich osobné údaje boli vymazané v prípade špecifických situácií – v podstate tam, kde ich následné spracovanie nespĺňa požiadavky GDPR. Toto oprávnenie možno uplatniť voči kontrolórom, ktorí musia reagovať bez zbytočného omeškania (a v každom prípade do jedného mesiaca), v ťažších prípadoch to môže byť špecifickejšie.

Kedy platí právo?

  • Ak údaje, ktoré boli zhromaždené alebo spracované už nie sú pre daný účel potrebné
  • Ak jednotlivec odoberie súhlas na spracovanie a ak neexistuje žiadny iný dôvod na spracovanie
  • Spracovanie založené na legitímnych záujmoch
  • Ak sú údaje inak neoprávnene spracovávané (napríklad spôsobom, ktorý porušuje záasady GDPR)
  • Ak sa osobné údaje musia vymazať, aby vyhovovali požiadavkám Únie alebo právnym predpisom členského štátu, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa

Posledná podmienka sa uplatňuje v prípade, ak sa jednotlivec domnieva, že správca údajov uchováva osobné údaje aj napriek tomu, že právne predpisy stanovujú, že takéto údaje musia byť po uplynutí určitej doby vymazané.

Vo všeobecnosti, žiadosť o vymazanie údajov sa môže podať v prípade, kedy sú údaje nezákonne spracovávané a protiprávne v súvislosti s GDPR.

Dáta uvedené vo verejnom vlastníctve:

Ak prevádzkovateľ sprístupnil osobné údaje a ak je povinný tieto údaje vymazať, musí taktiež informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracovávajú údaje, že subjekt údajov požiadal o vymazanie. Cieľom tejto povinnosti je posilniť práva jednotlivca v online prostredí. Povinnosťou je prijať primerané kroky a zohľadniť dostupnú technológiu a náklady na jej realizáciu.

Ak prevádzkovateľ musí vymazať osobné údaje, musí taktiež oboznámiť každého, komu tieto údaje boli zverejnené.

Táto povinnosť neplatí, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné:

  • Pri výkone práva na slobodu prejavu
  • Pri dodržiavaní právnej povinnosti Únie alebo členského štátu
  • Z dôvodu verejného zdravia
  • Na vykonávanie úlohy verejného záujmu alebo výkonu verejnej moci
  • Pre archívne, výskumné alebo štatistické účely
Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Twitter
LinkedIn

Zdieľajte nás :)