NOMINÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY - gdpr-eu.sk

NOMINÁCIA ZODPOVEDNEJ OSOBY

Jednou z kľúčových požiadaviek ku GDPR patrí Nominácia zodpovednej osoby alebo Data Protection Officer. Zodpovedná osoba by mala byť súčasťou každého podnikania alebo firmy, ktorá zamestnáva viac ako 250 ľudí. Touto osobou sa myslí právnická alebo externá osoba, ktorú musíte spolu so všetkými verejnými orgánmi alebo orgánmi vymenovať, ako osobu zodpovednú za ochranu údajov.

Máte na výber prenájom osoby zodpovednej za ochranu údajov alebo prácu na zmluvnom základe. Ak sa jedná o skupinu podnikov, tie majú možnosť vymenovať len jednu zodpovednú osobu. V takomto prípade sa očakáva, že zodpovedná osoba zotrvá v pozícii najmenej dva roky a môže byť odvolaná len vtedy, ak nemôže vykonávať svoju funkciu.

Zodpovedná osoba musí mať odborné skúsenosti a znalosti v oblasti ochrany údajov a poučená o nariadeniach EÚ týkajúcich sa ochrany údajov. Požadovaná úroveň odbornosti nie je striktne definovaná, ale musí byť úmerná citlivosti a množstvu údajov, ktoré daná organizácia spracováva. Aj keď to nie je uvedené priamo v nariadeniach, zodpovedná osoba by mala efektívne zdieľať svoje vedomosti a uplatňovať konkrétne postupy.

Od organizácie, s ktorou zodpovedná osoba pracuje sa očakáva, že poskytne potrebné zdroje, ktoré zodpovedná osoba vyžaduje na vykonávanie svojej práce, ako sú kancelárske priestory, zamestnanci, vybavenie a akékoľvek ďalšie potrebné zdroje.

Zodpovedná osoba musí byť včas informovaná o potrebných otázkach a záležitostiach, ktoré sa týkajú spracovania a ochrany údajov. Taktiež vypracováva postupy, ktoré sú v súlade s nariadením, zabezpečuje, aby všetci zamestnanci boli riadne vyškolení v oblasti ochrany údajov a riešili požiadavky verejnosti týkajúce sa ich osobných údajov. Takáto osoba je zodpovedná za monitorovanie a oznamovanie informácií o narušení bezpečnosti osobných údajov a dokumentovanie požiadaviek verejnosti a regulačných orgánov týkajúcich sa odstránenia, zničenia a prístupnosti údajov.

Please follow and like us:
RSS
Follow by Email
Facebook0
Twitter
LinkedIn

Zdieľajte nás :)